8.Sınıf İNK. T.VE ATATÜRKÇÜLÜK Soruları

 


1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak

olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?


a) Almanya b) İtalya c) Rusya d) Avusturya-Macaristan2-) Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?


a) Kafkas b) Kanal c) Suriye d) Çanakkale3-)Mondros Ateş Kes Antlaşması’na Osmanlı Devleti’nin Hicaz, Yemen, Suriye ve Irak’taki

kuvvetlerine en yakın antlaşma devletleri kumandanlığına teslim olacaktı Bu madde,

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi özelliğine örnektir?


A)Osmanlı Devleti’ni güçsüz duruma düşürme

B)Sınırları belli olmayan yörelerin, eski coğrafya adlarını kullanma

C) Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığını tanıma

D) Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle bağlantısını kesme


4-).Balkan Savaşları sonucunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırklareli Türkiye’ye Kavala

Bulgaristan’a Yanya Selanik ve Girit Adası Yunanistan’a verilmiştir.


Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süre gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ege hava sahası

B)Anadolu’ya yakın olan Yunan Adalarının durumu

C)Ege denizi kıta sahanlığı

D)Batı Trakya’da kalan Türklerin durumu


5-).Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?

A) Sömürgecilik yarışı. B) Siyasi bloklaşma

C) Hızlı silahlanma D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması


6-) Almanya I. Dünya Savaşı niçin Osmanlı Devleti’ni kendi tarafına çekmek istemiştir?

 1. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak için.

 2. Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanacağına inanması.

 3. Halifenin dinsel gücünden yararlanmak.

 4. Rusya’ya yardım ulaştırmak.


7-) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir?


A) Özgürlük B) Eşitlik C) Ulusal egemenlik D) Vatan


8-)“TBMM içinden seçilen bir cumhurbaşkanının siyasi parti ile ilişiği kesilir ve

Milletvekilliği sona erer.”

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?


 1. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile.

 2. Belli bir süre görev yapması ile.

 3. Devletin başı olması ile.

 4. Halkı temsil etmesi ile.

9-) Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar

kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak

üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?A-Üretimde kalitenin artması

B-İşçi sınıfının ortaya çıkması

C-Sömürgecilik yarışının hızlanması

D-Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması

10-) Sanayi devrimi sömürgeciliği hızlandırmıştır. 1. Dünya savaşı da bir sömürge paylaşım

savaşıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi arasında neden – sonuç ilişkisi yoktur?

Neden Sonuç

a) Sanayi Devrimi - Hammadde ve Pazar İhtiyacı


b) Hammadde ve Pazar - Sömürgeciliğin

İhtiyacı Yaygınlaşması

c) Sömürgeciliğin - Ulusal Devletin

Yaygınlaşması Ortaya Çıkması.


d) Sömürge arayışı - Devletlerarasındaki Bloklaşma11-) Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında aramak gerekir?

a. Fransız Devrimi’nin

b. Endüstri Devrimi’nin

c. Viyana Kongresi’nin

d. Coğrafi Keşiflerin

12-) 1- 31 MART olayı

2-İkinci Meşrutiyetin ilanı

3-Balkan savaşları

Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir ?

a- 1 – 3 – 2 b-2 – 1 – 3 c- 2 – 3 – 1 d- 1 -2 – 3

13-). Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa’daki savaşların durması hangi

antlaşmayla gerçekleşmiştir?


A) Mondros B) Moskova C) Brest-Litovsk D)Nöyyi


14-)Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir’de vatansever gençler

tarafından kurulan cemiyettir?


A) Milli Kongre Cemiyeti B) Mavri Mira Cemiyeti

C) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti D) Redd-i İlhak Cemiyeti

15-) Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?


a)Fevzi Çakmak b)Rauf Orbay c)Kazım Karabekir d)Ali Fuat Cebesoy


16-) Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında problem olmuştur?


a)Fransa b)İtalya c)İngiltere d)Yunanistan

17-)Birinci Dünya savaşı öncesi birliğini geç tamamlayan devletler aşağıdakilerden

Hangisidir?


a) İngiltere-Fransa b)Almanya-Avusturya

b) Almanya-İtalya d) İtalya-Fransa

18-)Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden

hangisidir.


a)Sömürgecilik yarışı b)Alsas ve Loren

c) Panslavizm d) Ekonomik rekabet


19-)Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyet değildir?


A) Kürt teali B) Kilikyalılar C) Mavri Mira D) Teali İslam


20-) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşının sebeplerinden biri değildir?

 1. Çarlık Rusyası’nın yıkılması

 2. Ekonomik rekabet

 3. Silahlanma yarışı

 4. Hammadde ve Pazar arayışı


21-) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde

Osmanlı Devletinin savunma gücü kırılmıştır?

A. Toros tünelleri İtilaf Devletleri’nce işgal edilecektir.

B. İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek her hangi bir durum ortaya çıkarsa, her hangi bir önemli noktayı işgal edebilecektir.

C. Osmanlı ordusu terhis edilecektir.

D. Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır.

22-) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti C) Milli Kongre Cemiyeti

B) Kilikyalılar Cemiyeti D) Redd-i İlhak Cemiyeti

23-) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk

işgali gerçekleştirmiştir?


A) Fransa B) İtalya C) İngiltere D) Yunanistan

24-)Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına yol açan iki temel neden aşağıdakilerden hangisinde

verilmiştir?


a) Fransız ihtilali – Sanayi devrimi

b) Fransız ihtilali – Açlık

c) Sanayi devrimi – Irkçılık

d) Açlık – Irkçılık

25-)Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?


a) Bulgaristan

b) İtalya

c) Yunanistan

d) Romanya

CEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )

1

C

11

B

21

C

2

B

12

B

22

A

3

A

13

C

23

C

4

D

14

C

24

A

5

D

15

C

25

B

6

C

16

C

26


7

D

17

C

27


8

A

18

B

28


9

D

19

B

29


10

B

20

A

3026-) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal eden İngiltere,

daha sonra bu yerleri aşağıdakilerden hangisine devretmiştir?


a.) Fransa b.) İtalya c.) ABD d.) Ermenistan


27-) I.Dünya Savaşı’nı sonuçlandıran antlaşmalardan hangisi bir öncekini tamamlayıcı ve

tekrarlayıcı niteliktedir?


a.)Versay b.) Triyanon c.)Nöyyi d.)Sevr


28-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir?

a) Kaybedilen yerleri geri almak b) Yeni cepheler açmak

c) Sömürgeler elde etmek d) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak


29-) Aşağıdakilerden hangisi Almanların Osmanlıyı 1. Dünya Savaşına sokma nedenlerinden

değildir ?

a) Yeni cepheler açmak

b) Ruslarla işbirliği yapmak

c) İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatmak

d) Halifelik nüfuzundan yararlanmak


30-)Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu’nun işgallere uğraması ihtimaline karşı kurulmuş olan bölgesel kurtuluş hareketleridir.

Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade, ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir?

A)İzmir Reddi İlhak Cemiyeti B) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

C) Milli Kongre Cemiyeti D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti31-)Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun büyük bir kısmı işgal edildi. Bu işgallere

karşı halk silahlı direnişe yönelerek vatan topraklarını kendi çabalarıyla koruma yoluna

gitti.

Buna göre halkın direnişe geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir?


A) İstanbul Hükümeti’nin işgallere karşı tepkisiz kalması

B) Halkın elinde daha fazla silah bulunması

C) İşgallerin bölgesel olması

D) İstanbul Hükümeti’nin halkı bizzat desteklemesi


32- Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının gidişatını etkileyen olaylardan biridir?


a- Çanakkale cephesini Osmanlı’nın kazanması

b- Bulgaristan’ın Osmanlı yanında savaşa girmesi

c- Wilson ilkelerinin yayınlanması

d- Gizli Antlaşmalar

33- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerinden biridir?

a- Irak Cephesi

b- Hicaz-Yemen Cephesi

c- Kanal Cephesi

d- Galiçya cephesi

34-) Hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulup milli varlığa düşman cemiyetler arasında yer alır?

  1. Milli Kongre Cemiyeti

  2. Kilikyalılar Cemiyeti

  3. Trakya Paşaeli Müdafai HukukCemiyeti

  4. İngiliz Muhipleri( sevenleri) Cemiyeti.

35-) Almanya, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlıdan boğazları kontrol altına alarak Rusya’ya

yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir.


Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında Almanya’nın, Osmanlı’nın hangi gücünden yararlanmayı amaçladığı söylenebilir?


a) Halifelik gücünden

b) İnsan gücünden

c) Jeopolitik konumundan

d) Askeri gücünden36-)Ülkemizde farklı iklimlerin görülmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi

yoktur?

 

a)bakı

b)enlem

c)yerşekilleri

d)nüfusu


37-)Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

a-Sömürgecilik b-Milliyetçilik c-Osmanlıcılık d-Ümmetçilik


38-)19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar

çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.

a-İngiltere-Almanya b-İngiltere-Fransa

c-Fransa-İtalya d-İtalya-Almanya


39-)Osmanlı Devleti, Almanların da desteğiyle Kanal cephesini açmışlardır. Osmanlı Devletinin bu cepheyi açmalarındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

a-İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek

b-Süveyş Kanalını ele geçirmek

c-İngilizleri Mısır’dan çıkarmak

d-Yeni ticaret yolu açmak

40-Birinci Dünya Savaşı sıratında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla

mücadele etmiştir?


a-Çanakkale b-Kafkasya c-Irak d-Suriye

41).Arnavutluk aşağıdaki hangi savaş sırasında Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız

olmuştur?


A)I.Dünya Savaşı B)I.Balkan Savaşı C)II.Balkan Savaşı D)Trablusgarp Savaşı


42).Rusya,hangi antlaşmayla I.Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?


A)İstanbul B)Berlin C)Brest – Litowsk D)Kars


43).Yasama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)Cumhurbaşkanı B)TBMM C)Başbakan D)Bakanlar Kurulu

44)Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir?


A) Etniki Eterya Cemiyeti

B) Teali İslam Cemiyeti

C) Wilson Prensibi cemiyeti

D) İngiliz muhipleri cemiyeti


45) I.Dünya Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?


A)İmparatorlukların dağılmasına

B) Sömürgeciliğin önemini kaybetmesine

C)Rejim değişikliklerine

D)Sınırların değişmesine


46-)Osmanlı Devleti’nin Uşi Antlaşmasını imzalamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

hangisidir?


A)İtalyanların Çanakkale Boğazı’nın girişini abluka altına alması

B) On iki Ada’nın İtalyanlar tarafından işgal edilmesi

C)Balkan Savaşları’nın başlaması

D)Avrupa devletlerinin İtalyanlardan yana tavır alması

47-) Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın eksen hareketinin sonuçlarındandır?

A)Yerel saat farklarının oluşması.

B)Sıcaklık kuşaklarının oluşması.

C)Yerden Yükseldikçe görülebilen alan genişler.

D)Yıllık sıcaklık farkları oluşur.


48-) Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesinin sonuçlarından biri değildir?

a)Rusya’da Çarlık Rejiminin yıkılışını hızlandırmıştır

b) Bulgaristan ,Almanya’nın yanında 1.Dünya Savaşı’na katılmıştır.

c)1.Dünya Savaşı’nın süresi uzamıştır.

d)ABD , 1.Dünya Savaşı’na katılma kararı almıştır.

49-)Mondros Ateşkes Antlaşmasının hangi maddesi ,bir Ermeni Devleti kurulmasına zemin

hazırlamaya yöneliktir?


a)Osmanlı Ordularının tamamen terhis edilmesi

b)İtilaf Devletlerine gerekli gördükleri yerleri işgal etme hakkının verilmesi

c)Donanma ve tersanelerin İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılması

d)Doğu Anadolu’da karışıklık olduğu taktirde buraların İtilaf Devletlerince işgal edilebilmesi


50-)Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi

yer almaz?

A)Savaşın uzaması

B)Yeni cephelerin açılması

C)İtilaf devletleri ve Rusya arasında irtibatın iyice kopması

D)Almanya’nın savaştan yenik düşmesiCEVAP ANAHTARI ( 26 / 50 )

26

A

36

D

46

C

27

D

37

A

47

A

28

A

38

A

48

D

29

B

39

A

49

D

30

C

40

B

50

D

31

A

41

B32

A

42

C33

C

43

B34

D

44

A35

C

45

B

51-) Birinci Dünya Savaşının başlıca sebepleri

I-Sömürgecilik

II-Milliyetçilik akımı

III-Silahlanma ve bloklaşma

IV-Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulması.


Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin dolaylı da olsa I. Dünya Savaşına neden olduğu söylenebilir?


A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV


52) Osmanlı devleti Fransız İhtilalinin en çok hangi ilkesinden olumsuz etkilenmiştir?

a-Özgürlük b-Milliyetçilik c-Eşitlik d-Adalet

53) Osmanlı devleti 1.Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

a-Kafkasya b-Çanakkale c-Trablusgarp d-Irak

54-) Avrupa devletlerinin Osmanlı Devletinden alacaklarını tahsil etmek için kurdukları teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir?


A-İttihat ve Terakki Cemiyeti         B-Düyun-u Umumiye

C-Kapitülasyonlar                            D-Kanunu esasi

55-) Birinci Dünya Savaşının başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?


A-Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması
B-Üçlü İttifak’ın kurulması
C-Almanya’nın Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi
D-Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi

56-)Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na kendi

yanında girmesini istemesinin nedenlerinden biri değildir?


  1. Yeni cepheler açarak savaşı geniş alana yaymak istemesi

  2. Süveyş kanalını denetim altına alarak İngiltere’nin sömürgelerine ulaşmasını engellemek

  3. Osmanlının eski gücüne kavuşmasını sağlamak

  4. Osmanlı padişahının halifelik nüfusundan faydalanmak istemesi


57-)Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’nın nedenlerinden değildir?

A-Sömürgecilik yarışının hız kazanması

B -Milliyetçilik akımının imparatorlukları yıkmaya başlaması

D-Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının paylaşılmak istenmesi

E- Rusya’da çarlık rejiminin yıkılıp yerine Bolşeviklerin gelmesi


58-) Osmanlı Devleti

I. Balkanlar

II. Arabistan

III. Kuzey Afrika topraklarını kaybetti.


Yukarıda verilenlerden hangilerinin kaybedilmesinde Fransız İhtilali etkili ile olmuştur?


A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. Yalnız III

D. I ve II

59-Aşağıdakilerden hangisi Zararlı Cemiyetlerden biri değildir?


 1. Mavri Mira

 2. Etnik-i Eterya

 3. Kilikyalılar

 4. Pontus Rum

60-Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının çıkmasında etkili olan nedenler arasında gösterilemez?


 1. Sanayi İnkılâbı

 2. Reform

 3. Sömürgecilik

 4. Fransız İhtilali61-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu açısından Mondros Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından sayılmaz?

 1. Osmanlı İmparatorluğu savunmasız kaldı.

 2. Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona erdi.

 3. Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonucunda kaybettiği toprakları geri aldı.

 4. Osmanlı İmparatorluğu sömürge haline geldi.


62-)1.Dünya savaşından sonra itilaf devletlerinin, Anadolu’daki hedeflerine ulaşmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini destekledikleri söylenebilir?

 1. Temsil Heyetini

 2. Milli varlığa zararlı cemiyetleri

 3. Müdafa-i hukuk cemiyetlerini

 4. Kilikyalılar Cemiyeti’ni


63-) Sanayi Devrimi ile birlikte endüstrileşen ülkeler ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla aşağıdakilerden hangisine yönelmişlerdir ?


a) Yeni sömürgeler elde etmeye

b) Bağımsızlık savaşlarını desteklemeye

c ) Krallıkları güçlendirmeye

d) İnsan haklarını yasalarla güvence altına almaya


64-) Hangisi Milli Cemiyetlerin özelliklerinden değildir ?


a) Saltanatı kaldırmak istemeleri c) İşgallere karşı çıkmaları

b) Bölgesel nitelikte olmaları d) Milli bilinci canlandırmaları


65-)Kurtuluş savaşı yıllarında milli varlığa faydalı cemiyetler başlangıçta dünyaya

haklılıklarını basın yayın yoluyla anlatmak isterken daha sonra bölgesel silahlı

mücadeleye girişmişlerdir

Milli cemiyetlerin bu şekilde bir tutum değişikliğine gitmelerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili  olmuştur?

a) Mustafa Kemal in İstanbul’dan ayrılması

b) Yunanlıların İzmir’i işgali

c)Türk Milletinin bilinçlenmemiş olması

d)Doğu Anadolu’da 15, kolordunun terhis olması

66-)Mondros ateşkes antlaşması imzalandıktan sonra Anadolu ve Trakya’da başlayan işgal

hareketlerine karşı  oluşturulan Kuvai Milliye örgütleri ve müdafaa-i hukuk dernekleri

Türk halkının aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini öncelikle benimsediğinin

göstergesidir?


a) Milliyetçilik

b)Laiklik

c)Cumhuriyetçilik

d)Halkçılık

67-)Fransız İhtilali ve sonrasında yayınlanan Fransız İnsan Hakları Bildirisi birçok ülkeyi

etkilediği gibi Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir.Aşağıdakilerden hangisi Fransız

İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkilerinden biridir?

A)Osmanlı ülkesinde meşrutiyet yönetimine geçilmesi

B)Rusya’nın Balkan milletlerini bağımsızlık için kışkırtması

C)Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi

D)Ekonomisinin bozulması


68-). Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na katılma nedenlerinden

biri değildir?


A)Siyasi bir yalnızlık içinde olması

B)Almanya’nın savaşı kazanacağını düşünmesi

C)İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’na saldırması

D)Balkan Savaşlarında kaybedilen yerlerin geri alınabileceği fikri


69-)Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularını Alman generallerinin

yönetmesine karşı çıkması onun hangi özelliği ile ilgilidir?


A)Askerliğine güvenmesine B)Alman generallerine güvenmemesine

C)Ulusal bağımsızlığa düşkünlüğüne D)İleri görüşlülüğüne


70-)Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonuçlarından değildir?


A)Yönetim değişiklikleri oldu.

B)Avrupa haritası yeniden çizildi.

C)Şehirler yakıldı,yıkıldı.

D)Barışı kurumak için Birleşmiş Milletler Örgütü kuruldu.


71-)Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti ile imzalanan barış antlaşmasının adı nedir?


A)Mondros Ateşkes Antlaşması

B)Lozan Barış Antlaşması

C)Sevr Barış Antlaşması

D)Mudanya Ateşkes Anlaşması.

72-) I.Dünya savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin Rusya’ya askeri yardım ulaştırmak ve

Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?


A) Süveyş kanalı cephesi B) Çanakkale Cephesi

C) Kafkas Cephesi D) Irak Cephesi


73-) I.Dünya Savaşından önce İtilaf Devletlerinin İtalya’ya vermeyi kararlaştırdığı Ege

Bölgesinin hangi olayla Yunanistan’a verilmesi kararlaştırılmıştır?


A) Londra Konferansıyla.

B) Sevr Antlaşmasıyla.

C) Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla.

D) Paris barış Konferansı’yla .

74-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden değildir?

a-) Bencillik

b-) İleri görüşlülük

c-) Planlı çalışma

d-) Vatanseverlilik

75-) Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliye birliklerinin özelliklerinden biri değildir?

a-) Gönüllülerden oluşan birliklerdir

b-) Bölgesel direniş birlikleridir

c-) İşgalleri yavaşlatmışlardır

d-) Tek merkezden yönetilen birliklerdir.

CEVAP ANAHTARI ( 51 / 75 )

51

C

61

C

71

C

52

B

62

B

72

B

53

C

63

A

73

D

54

B

64

A

74

A

55

D

65

B

75

D

56

C

66

A57

D

67

A58

D

68

C59

C

69

C60

B

70

D
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !